Privacy

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van SecondBoats met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op de website SecondBoats en alle gerelateerde websites en diensten waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele toestellen.

Door gebruik te maken van SecondBoats en alle bijhorende diensten en opties stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid en onze  algemene voorwaarden.

Dit privacybeleid is geldig sinds 1 juli 2021. Het privacybeleid wordt frequent aangepast en de laatste versie kan u hier steeds raadplegen.

Conceptfabriek CV is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de toepasselijke privacywetgeving. Conceptfabriek CV is een vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0635.884.686.

In overeenstemming met de wet inzake de elektronische communicaties informeren wij u graag gedetailleerd over het gebruik van cookies. Onze cookiepolicy kan u dan ook nalezen op deze pagina.

Vergeet niet uit te loggen bij elke sessie en zeker indien u onze website heeft bezocht vanuit een toestel bij derden.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van SecondBoats dient u zich te registreren en een account aan te maken. Hierbij zal u gevraagd worden om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kan altijd in uw persoonlijk account worden aangepast.

We hebben het recht om gegevens toe te voegen aan onze informatie indien wij aanvullende info ontvangen via derden, en dit binnen de beperkingen van de wet.

Het aanmaken van een account is niet verplicht. U kunt van delen van onze website gebruiken zonder een account aan te maken. In dat geval verzamelen wij enkel automatisch gegenereerde gegevens.

Wij verzamelen automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van onze website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser waarvan u surft, alsmede cookies.

Cookies

SecondBoats maakt gebruik van cookies die door uw browser tijdelijk (“sessie” cookies) of voor langere tijd (“permanente” cookies) worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van SecondBoats teruggestuurd wordt. Cookies vertellen niet wie u bent, maar wijzen een unieke identificatiecode toe aan je computer.

Met behulp van een permanente cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de website speciaal op u worden ingesteld. Hiermee bespaart u dus tijd. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en van welke opties op de website u gebruik maakt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

U kan uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen of geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van onze website of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) de site.

Informatieverwerking

De gegevens die u passief aan ons verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door ons worden gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Zo voeren wij een analyse uit om bijv. te weten hoeveel unieke gebruikers een bepaalde pagina lazen of een foto of video bekeken. We kijken ook naar waar content geopend wordt, zodat we weten hoe we onze site kunnen indelen voor optimaal gebruiksgemak. De persoonsgegevens die u actief aan SecondBoats verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden.

– om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;- om na het doorsturen van een zoekertje u in kennis te stellen van kopers die het meest aansluiten bij uw profiel- om u te informeren rond nieuwe diensten. o.a. door via e-mail informatie te versturen die in het interessegebied liggen, zoals o.m. stockverkopen, events, veilingen,…- om uw gegevens beschikbaar te stellen aan potentieel geïnteresseerde kopers;- om het beheer van de websites en de diensten die we aanbieden vlotter te laten verlopen.- om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;- om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

SecondBoats zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan SecondBoats of indien SecondBoats daartoe wettelijk verplicht is.

Doel

We zijn een online platform met als doel het in contact brengen van kopers en verkopers van (tweedehands) muziekinstrumenten in de meest brede zin. Onze aangeboden diensten kunnen elke moment wijzigen, zowel qua prijs als qua aangeboden diensten.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal SecondBoats uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

SecondBoats kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst aan u (bijvoorbeeld door uw gegevens aan potentiële werkgevers te zenden) en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegeneerde Informatie met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan SecondBoats uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

SecondBoats wijst u er verder op dat derden van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen die u zelf op het openbare gedeelte van de website plaatst. Ook kunnen door u op de website geplaatste gegevens door externe websites, als zoekmachines, worden geïndexeerd. SecondBoats heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omspringen.

Google Analytics

SecondBoats maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven om SecondBoats te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor SecondBoats bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor SecondBoats en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren.

Overige cookies

Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Bescherming van uw gegevens

SecondBoats heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.Zo is de website zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord.Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje.

SecondBoats kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door SecondBoats getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. Tevens wijst SecondBoats u er op dat de door u met behulp van de website openbaar gemaakte content door derden zal worden bekeken en gebruikt. SecondBoats kan niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens nooit voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

SecondBoats bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. SecondBoats bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft tot 5 jaar na de laatste login, of zo lang als de wet dat voorschrijft. SecondBoats mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Aanpassing van uw gegevens

In uw persoonlijk account kunt u altijd uw eigen persoonsgegevens bekijken en zonodig wijzigen.

U kunt SecondBoats aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft iedereen het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel. Bij het doorgeven van persoonlijke gegevens erkent men dat de aansprakelijkheid voor de materiële juistheid van de ingebrachte of overgemaakte persoonlijke gegevens uitsluitend bij de doorgever berust.

Onze website kan hyperlinks bevatten waarmee u de site verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. SecondBoats heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website zijn verkregen. SecondBoats accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Cookies verwijderen?

Je kan je browser instellen om een cookie niet te accepteren of een melding te geven wanneer je een cookie wordt toegezonden, wat je de mogelijkheid geeft te beslissen deze wel of niet te accepteren. Je kunt ook de beschikbare mogelijkheden in je browser gebruiken om cookies te verwijderen, welke mogelijk op je computer zijn geplaatst. Indien je een cookie wenst te verwijderen die reeds op je computer staat, kan je ook nagaan in welke map jouw computer cookies bewaart om ze daar te verwijderen.

Wees ervan bewust dat sommige van onze services, niet werken indien je browser cookies niet accepteert. Maar je kan je browser toestaan cookies te accepteren van onze site door deze als betrouwbare website aan te duiden in je browser.

Voor alle privacy-gerelateerde vragen u steeds contact nemen via ons contactformulier

logo_white_secondboats_boot-te-koop_Tekengebied 1

Translate

Social

SECONDBOATS is het platform om boten online te (ver)kopen in België